Anvisningar histopatologi

På BioVet gör vi vårt yttersta för att varje inskickat prov ska behandlas så effektivt och noggrannt som möjligt. För att ge dig de bästa förutsättningarna för ett korrekt utlåtande ber vi dig följa de här anvisningarna för handhavande av provmaterial.

Handhavande av material för histopatologi

Fixera i 10 % neutral buffrad formalin (4 % formaldehyd), t ex Histofix. Fixeringsmedlet bör utgöra åtminstone 10 gånger preparatets volym för en effektiv fixering. I sällsynta fall kan annan fixering vara nödvändig. För att undvika att vävnaden deformeras och blir dåligt fixerad, använd rymliga kärl så att preparaten inte fyller ut dem på bredden. Forcera aldrig ned preparat i kärl med trång hals! Tillse att förpackningsmaterial sluter tätt och använd förpackningar som tål posttransport. Om vadderat kuvert används ska detta även förslutas med häftapparat för att minimera risken för att kuvertet går upp under transport.

Skydda preparaten mot frost vintertid, annars kan vävnaden bli omöjlig att bedöma. Vid särskild kyla kan detta kompletteras med att preparatet dagen efter formalinfixering överförs i 70 % etanol och skickas i denna lösning.

Vid tumörer, skicka hela det exciderade området där så är möjligt, så att radikaliteten kan bedömas. Om ni anser vissa partier särskilt kritiska att bedöma, markera gärna dessa med suturtrådar el. dyl. Vid stora preparat, mer än ca 7–8 cm i diameter, gör ett till två insnitt längs deras längdaxel för bättre fixering. Om hela tumören på grund av sin storlek inte kan sändas, skär ut representativa partier. Eventuell kapsel och angränsande vävnad är viktigt material.

Mag- eller tarmslemhinna skickas lämpligen i separata provrör med uppmärkning på både rör och remiss.

Hudbiopsier med preparatlokalisation eller annan särmärkning skickas lämpligen i separata provrör med uppmärkning på både rör och remiss,

Hjärtat sänds vid misstanke om hjärtfel vid obduktion med fördel in helt, men då bör kamrar och förmak vara öppnade och blodet bortsköljt så att fixering underlättas.

Hjärna skickas hel eller delad i medianplanet, utan några insnitt i vävnaden – det är viktigt för att vi ska kunna göra adekvat makroskopisk bedömning.

Är det något ni undrar över avseende provtagning och undersökningsresultat,
kontakta oss på BioVet.